Historie hasičů v Rostoklatech

Sbor dobrovolných hasičů obce Rostoklaty byl založen 7. září 1895. Při založení čítal spolek celkem 16 členů.

První stříkačku zakoupil sbor od firmy Smekal za cenu 630 zlatých již šest dnů po založení, a to 13. září 1895. Podíváme-li se dnes zpětně na činnost našeho sboru od založení až do vzniku samostatné republiky, musíme s uznáním hodnotit především nezdolné odhodlání a úsilí prvních průkopníků prosadit uskutečnění dobré myšlenky přes veškerou nepřízeň a hlavně nepochopení tehdejších úřadů a částečně i veřejnosti, velikou obětavost a pracovitost těchto prvních členů, kteří ve velice skromných poměrech a mnohdy za značného úsilí a sebeobětování plnili povinnosti, jež si sami založením sboru, popřípadě vstupováním do jeho řad dobrovolně uložili.

V období mezi oběma světovými válkami probíhala činnost sboru vcelku velmi dobře. Sbor se zúčastňoval celkem pravidelně všech okrskových i župních cvičení, kde dosahoval velmi dobrých umístění, a jeho snahou bylo udržet si dobré jméno, které do té doby požíval. Počet členů činných i přispívajících se pohyboval na tehdejší dobu v úctyhodném počtu 65–70 členů. V roce 1928 sbor zakoupil dvoukolovou motorovou stříkačku s kompletním příslušenstvím za cenu 35 700,- Kčs.

Velkého uznání se našemu sboru dostalo v roce 1938, kdy byl jeho velitel pan Jaroslav Adamec zvolen starostou župy Podlipanské.

Vznik protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 postihl organizačně i hasičský sbor. Výnosem ministerstva vnitra z 15. 5. 1939 se stal nejvyšší řídící složkou Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě. Měl dvě zemské jednoty – českou a moravskou. Probíhalo mnoho změn, hlavně organizačních, jako například vládní nařízení č. 30 ze dne 18. 12. 1942, podle kterého bylo úkolem obcí zřídit a udržovat nářadí a výstroj požárních sborů. Odborný dohled a řízení převzalo ministerstvo vnitra. V důsledku těchto změn byl předán veškerý inventář a vybavení sboru do správy obce.

Reorganizací požární ochrany v roce 1951 dochází v následujících letech k určité stagnaci i v činnosti našeho sboru, i když jak vyplývá ze zprávy výroční schůze z roku 1953, sbor čítá 21 členů činných a neuvěřitelných 70 přispívajících, přesto se činnost nevyvíjí tak, jak by se na sbor s tak dobrým jménem a tradicí slušelo. V létě roku 1964 byla sboru přidělena Okresní inspekcí SPO v Kolíně nová motorová stříkačka PS-8 s veškerou výbavou, která slouží doposud.

V roce 1965 se náš sbor opět po delší odmlce zaviněné válkou a obdobím 50 let zapojuje do soutěží požárních družstev k čemuž jistě přispívá i nová stříkačka.

V roce 1967 se našemu sboru dostává další pocty, kdy je na okrskové schůzi v Českém Brodě velitel našeho sboru pan Oldřich Soukup zvolen velitelem okrsku č. 21. Dalším impulsem k opětovně se rozvíjející činnosti sboru je ve stejném roce přidělení auta Praga RN.

Po celé období své existence členové sboru nezištně pomáhali a zachraňovali nemalé hodnoty při ojedinělých požárních událostech jak v samých Rostoklatech, tak i v okolních obcích, dále se aktivně podíleli na společenském životě obce a v neposlední řadě i svou brigádní činností napomáhali ke zvelebování obce.

V celé historii sboru asi jedním z nejúspěšnějších období byla sedmdesátá léta minulého století, kdy především společným úsilím všech členů sboru, kteří odpracovali 6343 brigádnických hodin, a i dalších spoluobčanů, kteří odpracovali 4175 hodin, a za přispění tehdejšího MNV byla vybudována na místě staré a již nevyhovující zbrojnice ze základů nová zbrojnice včetně společenské místnosti, klubovny a sociálního zázemí. Hodnota celého díla v té době byla vyčíslena na 270 000,- Kčs. Veškeré tyto prostory pak byly slavnostně otevřeny 20. května 1978.

Celý objekt slouží velmi dobře svému účelu jak pro potřeby sboru, tak i pro další spolky a bez nadsázky lze říci, že o podobném zařízení se sborům v okolních obcích zatím může jenom zdát. Klubovna je využívána každý měsíc ke schůzovní činnosti sboru a sloužila též ke schůzovní činnosti spolku rybářů a jednou za rok veškeré prostory i při otevírání rybníku. Společenská místnost v minulém období sloužila hlavně Svazu mládeže, poté ji do konce devadesátých let využívaly místní ženy ke cvičení a v poslední době zde mladí členové sboru vybudovali posilovnu, kterou poměrně dobře svépomocí zařídili a celkem pravidelně využívají.

Dá se říci, že vybudování nové zbrojnice v sedmdesátých letech bylo přelomovým bodem v novodobé historii sboru, a druhým takovým bylo v červnu roku 1990 za již nevyhovující staré auto Praga RN přidělení nového a plně vybaveného auta Škoda CAS-25 z rušených zásob skladů CO ministerstva vnitra, což následovalo po celospolečenských změnách přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.

Činnost sboru v poslední době byla celkově slabší, od počátku 90. let se sbor nezúčastňoval žádných cvičení ani soutěží, což byl důsledek stárnutí sboru a opomenutí náboru mladých členů v 80. letech, ale poslední dobou se situace začíná zlepšovat. Jako velké minus se jeví i ta skutečnost, že se od roku 1997 nepodařilo uspořádat tradiční hasičský ples, zásahová činnost spočívá převážně v dodávkách vody pro zásahy profesionálních hasičů, výjezdy k požárům v obci se v posledních letech bohudík nekonaly, a pokud byly výjezdy k požárům, pak v poslední době převážně, pokud hořelo při žních nebo podél železniční trati.

Poslední zásah při požáru v obci byl v listopadu 1992.

Z ostatních činností: sbor se pravidelně střídá se sportovci a rybáři při sběru železného šrotu, dále se podílí na společenském dění v obci ukázkami zásahů při požáru nebo předvedením požárního útoku na cíl při konání Dnů Rostoklat, spolupořádáním mikulášských nadílek pro nejmenší děti apod.

Dále se členové sboru starají o údržbu a opravu techniky, v dohodě s obecním úřadem za určitou úplatu provádějí údržbu přilehlých veřejných prostor v okolí zbrojnicea pošty a části návsi.

Zpracovala Soňa Kolankiewiczová a kolektiv

Současnost

V současné době se sbor stal opět více aktivní, prošel celkovým omlazením kolektivu a pravidelně se účastní soutěží Podlipanské ligy i jiných závodů v okolí. Rovněž každoročně pořádá jedno kolo závodů Podlipanské ligy. V roce 2008 bylo založeno ženské družstvo, jehož cílem bylo, stejně jako u mužského družstva, důstojně reprezentovat svou obec na soutěžích. Již v roce 2010 se dostavily první úspěchy, kdy družstvo žen skončilo na celkovém 3. místě v 10. ročníku Podlipanské ligy.

Sbor je také velmi aktivní v pořádání různých kulturních akcí v obci Rostoklaty.

V posledních letech hasiči organizovali například Country bál, Diskotéku, Stavění májeOslavu čarodejnic, Letní kino, Dětský denDrakiádu pro děti.

Všichni členové sboru doufají, že o tyto akce bude i nadále zájem ze strany obyvatelů obce a okolí a že se z nich stane každoroční tradice.